Om avtalsmallar

Avtalsmallarna består av fingerade avtal som kommenteras klausul för klausul, mallarna finns såväl på svenska som på engelska. Kommentarerna hänvisar till tillämpliga rättsregler, men innehåller också praktiska råd och tips för respektive part i såväl affärsmässigt som juridiskt hänseende. Avtalen kan lätt laddas ner och anpassas efter eget behov. En allmän beskrivning av respektive avtalstyp som finns representerade bland våra avtalsmallar återfinns dessutom i handboken. Nedan ser du vilka avtalsmallar som vi har dags dato, avsnittet utökas kontinuerligt med nya mallar.

Avtalsmallar:

Tvistlösningsklausuler

 • Lagen om skiljeförfarande

 • Stockholms Handelskammare

 • Göteborgsklausulerna

 • Danmark

 • Finland

 • Norge

 • ICC

 • London, LCIA

 • Swiss Rules

 • UNCITRAL

Fullmakter

 • Fullmakt (att träffa avtal)

 • Fullmakt (bolagsstämma)

 • Fullmakt (att sälja fastighet)

 • Fullmakt (företagsöverlåtelse)

 • Generalfullmakt

Leveransavtal

 • Ramavtal

 • Leveransavtal

 • Underleveransavtal (back-to-back)

 • Underleveransavtal (avropsavtal)

Offerter

 • Offert (standardprodukter)

 • Offert (kundanpassade produkter)

Anläggningsleverans

 • Avtal om anläggningsleverans

Köp av fastighet

 • Avtal om köp av fastighet

 • Köpebrev

 • Handpenningavtal

Företagsförvärv

 • Köp av aktier (samtliga)

 • Köp av aktiepost

 • Köp av inkråm (utan tillträdesbokslut)

 • Köp av inkråm (med tillträdesbokslut)

 • Ägarförbindelse (inkråmsaffär)

 • Förvärv genom riktad emission

 • Letter of intent

 • Företagsundersökning (Due Diligence)

 • Agenda för tillträdessammanträde (aktier)

 • Agenda för tillträdessammanträde (inkråm)

 • Disclosure letter

 • Generalfullmakt

 • Fullmakt (företagsöverlåtelse)

 • Optionsavtal (köpoption, aktier)

 • Optionsavtal (säljoption, aktier)

 • Depositionsavtal (del av köpeskilling)

 • Pantavtal (aktier)

 • Sekretessavtal (företagsförvärv)

Delägaravtal och bolagshandlingar

 • Aktieägaravtal (50/50, fysiska personer)

 • Aktieägaravtal (50/50, företag)

 • Aktieägaravtal (flerpartsavtal, fysiska personer)

 • Aktieägaravtal (flerpartsavtal, företag)

 • Aktieägaravtal (flerpartsavtal, s. k. investeringsavtal)

 • Depositionsavtal (aktier)

 • Pantavtal (aktier)

 • Bolagsordning

 • Handelsbolagsavtal

 • Kommanditbolagsavtal

Anställningsavtal

 • Anställningsavtal (VD)

 • Anställningsavtal (tjänsteman vid företag med kollektivavtal)

 • Anställningsavtal (tjänsteman vid företag utan kollektivavtal)

 • Anställningsavtal (arbetare vid företag med kollektivavtal)

 • Anställningsavtal (arbetare vid företag utan kollektivavtal)

 • Anställningsavtal (minimireglering)

 • Sekretessförbindelse (anställd)

 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (med kollektivavtal)

 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (utan kollektivavtal)

Distributionsavtal

 • Agentavtal

 • Franchiseavtal

 • Kommissionsavtal

 • Återförsäljaravtal

Konsult-, uppdrags- och sponsoravtal

 • Konsultavtall (löpande uppdrag)

 • Konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)

 • IT-konsultavtal (löpande uppdrag)

 • IT-konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)

 • Uppdragsavtal (löpande)

 • Uppdragsavtal (resultatinriktat)

 • Sekretessförbindelse (anlitat konsultföretag)

 • Sekretessförbindelse (anställd hos anlitat konsultföretag)

 • Sponsoravtal

Licensavtal

 • Licensavtal (know-how och varumärke)

 • Licensavtal (patent, know-how och varumärke)

 • Licensavtal (programvara)

 • Optionsavtal (licens)

 • Ägarförbindelse (licens)

 • Sekretessavtal (förhandling om licens)

 • Sekretessförbindelse (licenstagare)

Kreditavtal och reverser

 • Kreditavtal

 • Revers (enkelt skuldebrev)

 • Revers (löpande skuldebrev)

Borgen och garantier

 • Borgensförbindelse (en borgensman)

 • Borgensförbindelse (flera borgensmän, begränsat ansvar)

 • Borgensförbindelse (flera borgensmän, solidariskt ansvar)

 • Förskottsgaranti (bankgaranti)

 • Fullgörandegaranti (moderbolagsgaranti, leveransavtal)

 • Stödbrev (från moderbolag)

Pant och depositionsavtal

 • Pantavtal (aktier)

 • Pantavtal (företagsinteckningar)

 • Pantavtal (fastighetsinteckningar)

 • Depositionsavtal (aktier)

 • Depositionsavtal (del av köpeskilling)

Letter of intent och optionsavtal

 • Letter of intent

 • Optionsavtal (köpoption aktier)

 • Optionsavtal (säljoption aktier)

Sekretess och konkurrensförbud

 • Sekretessavtal (ömsesidigt)

 • Sekretessavtal (företagsförvärv)

 • Sekretessavtal (förhandling om licens)

 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (med kollektivavtal)

 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (utan kollektivavtal)

 • Sekretessförbindelse (licenstagare)

 • Sekretessförbindelse (anställd)

 • Sekretessförbindelse (anlitat konsultbolag)

 • Sekretessförbindelse (anställd hos anlitad konsult)

Förlikningsavtal

 • Förlikningsavtal (avtalstvist, fel i köpt egendom)

 • Förlikningsavtal (avtalstvist, förlikning vid domstol)

Bolagsmallar

 • Allmänna bolagsmallar

 • Ordinarie bolagsstämma

 • Apportemission

 • Fondemission

 • Kontantemission

 • Aktieägartillskott

 • Ändring av bolagsordning

Standardklausuler

 1. Ingress

 2. Definitioner

 3. Avtalstid

 4. Förtida upphörande

 5. Force majeure, befrielsegrunder

 6. Ändrade förhållanden

 7. Vite

 8. Reklamation och preskription

 9. Överlåtelse av avtalet

 10. Underleverantörer, underagenter

 11. Värdering

 12. Lojalitet

 13. Etik

 14. Sekretess

 15. Konkurrensföbud

 16. Rekryteringsförbud

 17. Rangordning

 18. Meddelanden och språk

 19. Ändringar

 20. Fullständig reglering

 21. Partiell ogiltighet

 22. Passivitet

 23. Rubriker

 24. Äganderättsförbehåll

 25. Tillämplig lag

 26. Avslutning